ارسال رزومه

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

شماره تماس

رشته ، گرایش و دانشگاه دوره کارشناسی

رشته ، گرایش و دانشگاه دوره کارشناسی ارشد

رشته ، گرایش و دانشگاه دوره دکتری

سابقه همکاری با چه شرکت ها یا سازمان هایی را دارید (مدت همکاری را ذکر کنید.)

در چه بخشی مایل به همکاری هستید (مثال: کارگاه ، شرکت و...)

نام پروژه ای که تمایل به همکاری دارید (اختیاری)

توضیحات (اختیاری)

لطفا رزومه خود را به صورت pdf و با حجم کمتر از 250 کیلوبایت پیوست کنید.